Kansan muisti KAMU ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 1. Kansan muisti KAMU ry, kotipaikka Helsinki.

Tarkoitus ja toimintamuodot

 1. Toiminnan tarkoituksena on edistää demokratian toteutumista yhteiskunnassa.
 2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
  1. ylläpitää kansanmuisti.fi -palvelua, jonka avulla voidaan helpottaa poliittisen päätöksenteon seurattavuutta;
  2. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa;
  3. voi järjestää keskustelutilaisuuksia ja antaa kansalaisille keinoja käydä keskustelua poliittisten päättäjien kanssa;
  4. voi järjestää teemapäiviä tai koulutusta erilaisille yhteisöille, oppilaitoksille tai sosiaalisille ryhmille;
  5. on yhteistoiminnassa muiden alan yhdistysten kanssa; sekä
  6. voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.

  Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, perintöjä ja avustuksia; järjestää rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia hankittuaan tälle luvan; sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksen jäsenet

 1. Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä.
 2. Jäsenenä voi olla Suomen kansalainen tai sellainen ulkomaalainen henkilö, jolla on kotipaikka Suomessa. Uudet jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.
 3. Yhdistyksen jäsenyys tulee voimaan jäsenen maksettua voimassa olevan jäsenmaksun.
 4. Varsinaiset ja kannatusjäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous vahvistaa vuodeksi kerrallaan kullekin ryhmälle erikseen.
 5. Yhdistyksen jäsen tai kannatusjäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos hän jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvollisuuksia tai toimii vahingollisesti yhdistyksen etua tai tavoitteita kohtaan.
 6. Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Yhdistyksen kokoukset

 1. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous maalis-huhtikuussa sekä syyskokous syys-lokakuussa.
 2. Kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

  • toimintakertomus;
  • tilinpäätös ja tilikertomus;
  • tilintarkastajien lausunto;
  • tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille.

  Syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

  • toimintasuunnitelma ja talousarvio;
  • puheenjohtajan ja hallituksen valinta;
  • yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan valinta;
  • jäsenmaksun suuruus jäsenille ja kannatusjäsenille.
 1. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai joko vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kaksikymmentä (20) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten vaatii.
 2. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle 14 vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla kokouksesta sähköpostitse.
 3. Kokous on päätösvaltainen, jos sen koollekutsuminen on tapahtunut sääntöjen mukaisesti.
 4. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
 5. Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.
 6. Päätökset tehdään avoimella äänestyksellä, ellei äänestystä pyydetä suoritettavaksi suljetulla lippuäänestyksellä.
 7. Kokouksen päätökseksi tulee, jollei näissä säännöissä tai yhdistyslaissa ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Valtakirjalla ei saa äänestää.
 8. Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen kokous valita keskuudestaan toimihenkilöitä ja toimikuntia määrättyjä tehtäviä hoitamaan.

Vaalit

 1. Vaalit toimitetaan enemmistövaalina suljetulla lippuäänestyksellä.
 2. Jos valittavia on yksi, on ehdokkaan saatava ehdoton enemmistö annetuista äänistä tullakseen valituksi. Jos kukaan ei saa vaadittua enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys. Jos tässäkään äänestyksessä kukaan ei saa vaadittavaa enemmistöä, toimitetaan kolmas äänestys toisessa äänestyksessä kahden eniten ääniä saaneen välillä.
 3. Jos valittavia on useampi, enemmistövaali toimitetaan siten, että jokainen äänioikeutettu voi äänestää enintään niin montaa ehdokasta kuin on valittavia. Tällöin jokainen ehdokas saa yhden äänen. Valituiksi tulevat ne, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Jos äänet menevät tasan, ratkaistaan valinta arvalla.

Hallitus

 1. Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksessa valittava hallitus. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi.
 2. Puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset, johtaa niissä puhetta ja valvoo että yhdistyksen toiminta tapahtuu sääntöjen mukaisesti.
 3. Hallituksen tehtävänä on:
  • yhdistyksen päätösten toimeenpano ja toiminnan johtaminen;
  • yhdistyksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely;
  • yhdistyksen taloudenhoidon valvonta;
  • yhdistyksen talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta;
  • yhdistyksen edustuksesta päättäminen;
  • toimikuntien ja toimihenkilöiden toiminnan valvominen;
  • toimikuntien toimintasuunnitelmien ja toimintakertomusten hyväksyminen;
  • yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilikertomuksen laatiminen.
 1. Hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtajan lisäksi kolmesta (3) kuuteen (6) jäsentä.
 2. Hallitus voi valita varapuheenjohtajan.
 3. Hallituksen kokoukset kutsutaan koolle 7 vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla kokouksesta hallituksen jäsenille sähköpostitse.
 4. Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti ja paikalla vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
 5. Hallitus voi järjestää kokouksia myös tietoverkon välityksellä.
 6. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide.

Yhdistyksen nimenkirjoittajat

 1. Yhdistyksen nimen saavat kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, varainhoitaja, sihteeri tai hallituksen määräämä muu henkilö, kukin kaksi yhdessä.
 2. Yhdistyksen tilinkäyttöoikeudet ovat puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja varainhoitajalla. Lisäksi hallitus voi myöntää tilinkäyttöoikeudet määräämälleen muulle henkilölle.

Tilikausi

 1. Ensimmäinen tilikausi on 1.4.2010–31.12.2010, normaali tilikausi 1.1.–31.12. eli kalenterivuosi.

Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

 1. Yhdistyksen toiminnan purkautuessa tai yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat luovutetaan muuhun demokratian ja poliittisen päätöksenteon läpinäkyvyyden edistämistoimintaan yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.