Päivi Lipponen

 • Täysin samaa mieltä.
 • Jokseenkin samaa mieltä.
 • Jokseenkin eri mieltä.
 • Täysin eri mieltä.
"Meidän energian tarve kasvaa. Suomi ei saa kuitenkaan joutua liian riippuvaiseksi Venäjältä tuotavasta energiasta. Kotimaiseen energiantuotantoon on panostettava ja todennäköisesti tähän keinovalikoimaan kuuluu myös ydinvoiman lisärakentamisen harkitseminen. Tärkeätä on vähentää myös kasvihuonekaasupäästöjä."
 • Sähkön ja polttoaineiden verotusta tulisi tuntuvasti kiristää.
 • Sähkön ja polttoaineiden verotusta voitaisiin kiristää hieman, mutta pääpainon kulutuksen kasvun hillinnässä tulisi olla valistuksessa.
 • Säästöön tulisi pyrkiä vain valistuksen keinoin.
 • Energiankulutuksen kasvua ei tarvitse hillitä.
 • Kyllä, heille tulisi sallia samat oikeudet kuin avioliitossa oleville.
 • Perheen sisäinen adoptio, jossa toinen puolisoista voi adoptoida kumppaninsa lapsen, tulisi sallia.
 • Samaa sukupuolta oleville ei tule sallia adoptiota.
"Lapsella on oltava oikeus molempiin vanhempiin. Avioerossa tämä yhteys ei saa katketa."
 • Korkeakouluopetuksen tulee olla vastaisuudessakin maksutonta.
 • EU:n ulkopuolisten maiden opiskelijoille tulisi säätää lukukausimaksu.
 • Korkeakouluihin tulisi säätää kaikille lukukausimaksu.
"Suomalaisille opiskelun tulee olla maksutonta. Yliopistojen tulisi voida myydä tutkintoja ulkomaille ja näin kerätä rahoitusta tutkimukseen ja opetukseen."
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Noin 400 kuntaa.
 • Noin 300 kuntaa.
 • Noin 200 kuntaa.
 • Noin 100 kuntaa.
"Kuntien on yhdistyttävä, jotta kansalaisille voidaan turvata laadukkaat peruspalvelut. Tähän tarvitaan riittävä väestöpohja. Kunnat eivät ole itseisarvo."
 • Korottamalla opintorahaa.
 • Kannustamalla opiskelijoita rahoittamaan opintonsa nykyistä enemmän opintolainalla.
 • Kannustamalla opiskelijoita entistä enemmän työntekoon opintojen ohella nostamalla tulorajaa, jonka verran opiskelija voi ansaita menettämättä opintorahaansa.
"Tulorajaa on korotettava ja mahdollisesti korotettava myös opintorahaa kalliilla pääkaupunkiseudulla eli rakennettava Helsinkilisä."
 • Valtion on annettava kunnille lisää rahaa.
 • Kuntien tulisi kattaa lisärahoituksen tarve kiristämällä verotusta tai nostamalla asiakasmaksuja.
 • Kuntien tulisi tehostaa omaa palvelutuotantoaan.
 • Kunnissa tulisi hyödyntää selvästi nykyistä enemmän ostopalveluita.
"Kuntien tulee kehittää omaa palvelutuotantoaan ja hyödynnettää kolmannen sektorin mahdollisuuksia laadukkaiden palveluiden tuottamisessa. "
 • Täysin samaa mieltä.
 • Jokseenkin samaa mieltä.
 • Jokseenkin eri mieltä.
 • Täysin eri mieltä.
"Tanskaa ja Suomea on hankala verrata toisiinsa, sillä maat ja niiden elinkeinorakenne ovat kovin erilaisia. Nyt on rakennettava suomalaista työllistämismallia."
 • Kyllä.
 • Työlupia on myönnettävä nykyistä joustavammin tarpeen mukaan, mutta ei ole syytä pyrkiä laajamittaiseen siirtolaisuuteen.
 • Nykyinen käytäntö on hyvä.
 • Ei, vaan nykyistä käytäntöä tulisi tiukentaa.
"Suomi tarvitsee työvoimaa ja erityisesti koulutettua työvoimaa. "
 • Täysin samaa mieltä.
 • Jokseenkin samaa mieltä.
 • Jokseenkin eri mieltä.
 • Täysin eri mieltä.
"Progression lisääminen progression päälle johtaa kohtuuttomaan lopputulokseen."
 • Lasten päivähoito-oikeutta ei saa rajoittaa.
 • Päivähoito-oikeutta tulee rajoittaa, jos toinen vanhemmista on kotona.
 • Jokaiselle automaattisesti kuuluvasta, niin sanotusta subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta tulisi luopua.
"Vanhemmille on tarjottava päivähoidon sijasta mahdollisuus viedä lapset mukaan kerhotoimintaan, jonka voi järjestää niin kaupunki kuin seurakunta."
 • Liittymällä Natoon ja luopumalla yleisestä asevelvollisuudesta.
 • Liittymällä Natoon ja säilyttämällä yleinen asevelvollisuus.
 • Pysyttelemällä Naton ulkopuolella ja säilyttämällä yleinen asevelvollisuus.
 • Pysyttelemällä Naton ulkopuolella ja luopumalla yleisestä asevelvollisuudesta.
"Tällä hetkellä meillä on optio liittyä Natoon ja tällä tavalla voimme jatkaa."
 • Täysin samaa mieltä.
 • Jokseenkin samaa mieltä.
 • Jokseenkin eri mieltä.
 • Täysin eri mieltä.
"Huumausaineisiin ja ihmiskauppaan liittyvän rikollisuuden torjuntaan tarvitaan järeitä otteita."
 • Presidentin ulkopoliittista valtaa tulisi vähentää valtioneuvoston hyväksi.
 • Presidentin tulisi johtaa ulkopolitiikkaa vastakin yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, mutta ei osallistua enää EU:n huippukokouksiin.
 • Presidentin valtaoikeudet tulee säilyttää nykyisinä.
 • Presidentin valtaoikeuksia tulisi lisätä nykyisestä.
 • EU.n tulisi olla edelläkävijä ja rajoittaa kasvihuonekaasujen päästöjä, vaikka muut kuten USA ja Kiina eivät vielä siihen olisi halukkaita.
 • Päästöjä on vähennettävä globaalisti, mutta EU:n ei tule sitoutua vähennyksiin enempää kuin muutkaan maat.
 • Kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen ei ainakaan vielä ole ajankohtaista.
"Usa ja Kiina on saatava mukaan rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjä. Tämä on todella tärkeä globaalikysymys."
 • Liian pieni.
 • Sopiva.
 • Liian suuri.
"Susien määrää tulee rajoitaa alueilla, joissa ne alkavat uhata ihmisten turvallista arkea. Tästä on ollut jo hälyttäviä esimerkkejä Itä-Suomessa."
 • Sdp ja kokoomus.
 • Keskusta ja Sdp.
 • Kokoomus ja keskusta
"Äänestäjät ratkaisevat ja sen tähden kysymys on tyhjänpäiväinen. Nykyinen hallitus on onnistunut hienosti vaativassa työssään. Sen tähden voidaan ajtella mahdollista jatkoa. "
 • Nostaa kaikista lapsista nykyjärjestelmän mukaisissa suhteissa.
 • Nostaa painottaen vähälapsisia perheitä.
 • Nostaa painottaen monilapsisia perheitä.
 • Korotukset eivät ole tarpeen.
 • Keventää reilusti.
 • Keventää jonkin verran.
 • Pitää nykyisellään.
 • Kiristää.
"Verotusta voidaan keventää, mikäli se ei uhkaa hyvinvointipalveluita ja niiden kehittämistä."
 • Kiristää.
 • Pitää nykyisellään.
 • Keventää vain yritysten sukupolvenvaihdosten yhteydessä.
 • Keventää kauttaaltaan.
 • Perintövero tulisi poistaa kokonaan.
"Verotuksen keventämisvara liittyy hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen."
 • Täysin samaa mieltä.
 • Jokseenkin samaa mieltä.
 • Jokseenkin eri mieltä.
 • Täysin eri mieltä.
"Suomi on hyötynyt globalisaatiosta. Nokia on tästä hieno esimerkki. Meidän on pidettävä huoli siitä, että Suomella on jatkossakin myytävää kansainvälisillä markkinoilla."
 • Veroa tulisi edelleen keventää.
 • Nykyinen taso on sopiva.
 • Väkevien juomien verotusta tulisi kiristää.
 • Alkoholin verotusta tulisi kiristää kauttaaltaan.
"Alkoholin kulutus on kasvanut ja aiheuttanut paljon kurjuutta. Edullinen alkoholi ei tee meistä suomalaisista kohtuukäyttäjiä."
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Tuloeroja on kavennettava huomattavasti.
 • Tuloeroja on kavennettava lievästi.
 • Tuloerot ovat nyt sopivalla tasolla.
 • Tuloerot saavat edelleen kasvaa hillitysti.
 • Tuloerot saavat kasvaa vapaasti.
"Tuloerot ovat kasvaneet erityisesti pääomatulojen kasvun myötä. Pääomatuloja on ryhdyttävä verottamaan tiukemmin ja estettävä palkkatulojen muuttaminen matalammin verotetuiksi pääomatuloiksi. Ihmisten perusturvaa on parannettava."
 • Kyllä.
 • Ei.
"Fortum haluaa uusia käytöstä poistuvan yksikkönsä. Kyse ei siis ole uudesta luvasta, vaan vanhan luvan uusimisesta. Fortumin vanha yksikkö poistuu toiminnasta. Näin saadaan parempi voimala käyttöön."
 • Lapsilisät tulee poistaa hyvätuloisilta.
 • Lapsilisän suuruus pitää porrastaa vanhempien tulojen mukaan.
 • Säilytetään nykytilanne.
 • Lapsilisän ei pidä vaikuttaa toimeentulotulen määrään, vaan toimeentulotuen varassa elävän tulee saada sekä tuki että lapsilisä.
"Lapsilisä on universaali tulonsiirto, joka tulee kaikille lapsiperheille ja kattaa lapsesta syntyviä lisäkustannuksia. Sen tähden Ahon hallituksen tekemä virhe on korjattava. Lapsilisän on siis tultava jokaiselle lapsiperheelle."
 • Ei. Kuntien velvoitteita ei pidä lisätä.
 • Ei. Riittää, että ikäihmisten hoidon taso määritellään suosituksilla.
 • Kyllä. Ikäihmisillä pitää olla subjektiivinen oikeus hyvään hoitoon.
"Nyt on ilmennyt, että kunnat eivät kuuntele suosituksia. Kirjava käytäntö saataa ihmiset hyvin eriarvoiseen asemaan eripuolilla Suomea. Hyvin heikkokuntoiset vanhukset ovat jääneet huonoon asemaan."
 • laskea.
 • pitää nykyisellään.
 • nostaa vuodella.
 • nostaa usealla vuodella.
"Ihmiset ikääntyvät eritavoin. Työelämää tulisi kehittää siten, että ihmiset haluaisivat olla mahdollisimman pitkään työelämässä."
 • Poistaisin mahdollisuuden osa-aikaeläkkeeseen.
 • Poistaisin työttömyysputken eli oikeuden työttömyyspäivärahan lisäpäiviin ennen eläkeikää.
 • Nostaisin vanhuuseläkeiän alarajaa 63 vuodesta.
 • Ottaisin käyttöön nämä kaikki.
 • En käyttäisi mitään näistä.
"Työelämää voidaan kehittää. Ikäihmisten johtamista voidaan parantaa. Nuorten pääsyä koulutukseen ja ammattiin voidaan jouduttaa. Työttömyysaikoja voidaan lyhentää. Voidaan kannustaa ihmisiä olemaan työelämässä jopa 68-vuotiaaksi."
 • Palkkakehityksen tulisi vaikuttaa indeksiin enemmän kuin kuluttajahintojen.
 • Indeksi tulisi muuttaa entiselleen, jolloin puolet siitä määräytyisi palkkojen ja puolet hintojen mukaan.
 • Indeksin tulisi seurata palkkojen nousua hieman nykyistä suuremmalla painolla.
 • Nykyistä indeksiä ei ole tarpeen muuttaa.
 • Kuluttajahintojen pitäisi vaikuttaa indeksiin enemmän kuin palkkojen.
"Työmarkkinajärjestöjen on sovittava indeksin kehittämisestä, jotta maksurasitus ei muodostu kohtuuttomaksi."
 • Puolustusmäärärahojen leikkaaminen
 • Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen
 • Maataloustukien leikkaaminen
 • Yritystukien leikkaaminen
 • Lapsilisien poistaminen hyvätuloisilta
 • Sosiaalietuuksien indeksisidonnaisuuden purkaminen
 • Kuntien valtionosuuksien leikkaaminen
 • Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopuminen
 • Jokin muu
 • Valtion menoja ei ole tarpeen karsia.
 • Suomen tulee eurooppalaisen solidaarisuuden takia tukea vaikeuksiin joutuneita kumppanimaita.
 • Vaikeuksissa olevan euromaan tukeminen on Suomen oma etu, sillä yhden euromaan ajautuminen vararikkoon vaarantaisi koko eurojärjestelmän ja samalla myös Suomen talouden.
 • Kreikka olisi pitänyt päästää velkasaneeraukseen ja näin välttää nyt syntynyt moraalikadon vaara.
 • Kreikan ja Irlannin tukeminen oli virhe, sillä kunkin maan pitäisi hoitaa omat asiansa.
 • Suomen liittyminen rahaliittoon oli virhe, jonka seurauksia nyt maksamme.
 • Suomen tulee erota rahaliitosta mahdollisimman pian.
"Kyse on euromaiden tulevaisuudesta. Euroopan talouden horjuminen vaikuttaa myös Suomen talouteen. Pelisääntöjä on kuitenkin noudatettava. Niiden rikkojat on saatettava vastuuseen. Päättäjien on valvottava, että sääntöjä noudatetaan. Nyt ei niin tehty."
 • Transaktiovero vaikeuttaisi ihmisten ja yritysten lainansaantia ja heikentäisi näin yleistä talouskasvua. Sitä ei pidä ottaa käyttöön missään tapauksessa.
 • Transaktiovero pitäisi ottaa käyttöön, mikäli kyseessä olisi maailmanlaajuinen järjestelmä.
 • EU:n pitäisi ottaa käyttöön transaktiovero, vaikka muu maailma ei järjestelmään osallistuisikaan.
 • Ansiotuloveroa.
 • Pääomatuloveroa.
 • Yritysveroa.
 • Arvonlisäveroa.
 • Energiaveroja.
 • Kiinteistöveroa.
 • Palauttaisin varallisuusveron.
 • Ei mitään näistä.
 • Ei ylipäätään verojen korotuksia.
 • Oman asunnon myyntivoiton verovapaus (menetys valtiolle: 900 miljoonaa euroa vuonna 2009).
 • Lapsilisien verovapaus (menetys valtiolle: 510 miljoonaa euroa 2009).
 • Asumistuen verovapaus (menetys valtiolle: 280 miljoonaa euroa 2009).
 • Työpaikan henkilökuntaetuuksien verovapaudet (menetys valtiolle: 260 miljoonaa euroa 2009).
 • Kotitalousvähennys (menetys valtiolle: 245 miljoonaa euroa 2009).
 • Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentäminen (menetys valtiolle: 210 miljoonaa euroa 2009).
 • En mitään näistä.
"Vähennykset ovat osa perheiden tukea, osa palkkaa ja kannustavat ostamaan palveluita."
 • Poistaa kokonaan.
 • Poistaa asteittain pitkällä siirtymäajalla.
 • Säilyttää nykyisellään.
 • Verovähennysoikeutta pitäisi laajentaa.
 • Myös naisten tulisi olla asevelvollisia.
 • Nykykäytäntö on hyvä.
 • Pitäisi siirtyä nykyistä valikoivampaan asevelvollisuuteen.
 • Pitäisi siirtyä molempien sukupuolten vapaaehtoiseen asevelvollisuuteen.
 • Asevelvollisuudesta pitäisi luopua.
 • Kyllä, jo alkavalla vaalikaudella.
 • Kyllä, mutta ei vielä alkavalla vaalikaudella.
 • Kyllä, jos Ruotsi hakee jäsenyyttä.
 • Ei alkavalla vaalikaudella.
 • Ei koskaan.
 • Kyllä, Suomen ulkopolitiikan lähtökohtana tulee olla kansalaisten oikeudet ja yleisesti hyväksytyt arvot.
 • Kyllä, mutta ainoastaan EU:n yhteisessä rintamassa.
 • Ei, taloudellisten etujen ajaminen on ensisijaista.
 • Ei, Venäjän ja Kiinan tapa kohdella omia kansalaisiaan ei kuulu Suomelle.
"Jokainen vaihtoehto oli heikko. Ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteisiin vaikutetaan ja niitä juurrutetaan tekemällä yhteistyötä."
 • Suomessa pitäisi rajoittaa yleensäkin ulkomaalaisten oikeutta ostaa kiinteistöjä ja maata.
 • Suomessa pitäisi rajoittaa venäläisten oikeutta ostaa kiinteistöjä ja maata, kunnes Suomen ja Venäjän maa- ja kiinteistökaupoissa vallitsee vastavuoroisuus.
 • Suomessa ei pidä muuttaa ulkomaalaisten oikeutta ostaa maata ja kiinteistöjä.
 • Suomen tulee sitoumuksensa mukaan nostaa kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin seuraavalla vaalikaudella.
 • Kehitysyhteistyövaroja voi maltillisesti lisätä, mikäli valtiontalous sen sallii.
 • Kehitysyhteistyövaroja ei pidä lisätä.
 • Kehitysyhteistyövaroja pitää leikata.
 • Kehitysyhteistyöhön ei pidä antaa valtion varoja.
"Kehitysyhteityötä voidaan tehdä antamalla osaamista ja kouluttamalla ihmisiä."
 • Käsiaseet pitäisi kieltää kokonaan.
 • Käsiaseiden säilyttäminen kotona pitäisi kieltää.
 • Aselaki on nyt hyvä.
 • Aselakia pitäisi lieventää.
 • Kyllä, se kuuluu suomalaiseen kevätjuhlaperinteeseen.
 • Kyllä, kunhan uskonnottomille ja muiden uskontojen edustajille annetaan mahdollisuus olla osallistumatta virren veisuuseen.
 • Kyllä, kunhan uskonnottomille ja muiden uskontojen edustajille järjestetään vaihtoehtoista ohjelmaa.
 • Ei, uskonnolliset seremoniat eivät kuulu koulun juhliin.
"Ne laulavat, jotka haluavat. Itse pidän virrestä paljon. Pitää olla ylpeä myös kansallisista perinteistä"
 • Liian tiukkaa.
 • Sopivaa.
 • Liian löysää.
"Käsittelyajat on saatava mahdollisimman nopeiksi ja jo muussa EU maassa kielteisen päätöksen saaneet eivät voi kuormittaa Suomen järjestelmää. Perheiden yhdistämiselle on laitettava jotkin rajat, ihan koko sukua ja kylää ei voida liittää perheeseen."
 • Saimaannorpan suojelua on tehostettu nyt jo liikaa.
 • Nykyinen suojelu on riittävää.
 • Verkkokalastus pitäisi kieltää kokonaan saimaannorpan keskeisillä pesimäalueilla.
 • Verkkokalastuksen täyskielto pitäisi laajentaa koskemaan koko Saimaata.
 • Koko Saimaan verkkokalastuksen täyskiellon lisäksi pitäisi tiukentaa rantarakentamisen lupakäytäntöjä.
 • Kaikki kuntapalvelut pitää avata kilpailulle ja kunnan automaattisesti kilpailuttaa kaikki tarjoamansa palvelut.
 • Ulkoistamista pitää lisätä huomattavasti, koska yritykset tuottavat palvelut tehokkaammin mutta kunnat voivat edelleen itse päättää, mitä kilpailuttavat.
 • Ulkoistamista pitää lisätä, mutta kuntien pitää oppia kilpailuttamaan ulkopuoliset palvelunsa paremmin hinnan ja laadun kannalta.
 • Palveluita ei pidä ulkoistaa nykyistä enempää, sillä ulkoistaminen vaarantaa julkisten palveluiden laadun eikä tuota merkittäviä säästöjä.
 • Ulkoistettuja palveluita pitää palauttaa kuntien hoidettaviksi. Kunnalla on lakisääteinen tehtävä tarjota palveluita, joten sen pitää myös tuottaa ne itse.
 • Ei mikään näistä.
"Palveluiden tuottaminen joko itse tai kilpailuttamalla on ratkaistava kunta kohtaisesti ja mikä on paras ratkaisu juuri siellä. Kunnalla on oltava vahva rooli palveluiden tuottajana. Se mitä kunta ei itse tuota, kunta voi ostaa ulkopuolelta esim. hammashoitopalveluita, asumispalveluita. Tarvitaan myös oppia hyvistä käytännöistä. Monessa kunnassa kilpailuttaminen on varsin heikkoa ja tarvitaan parempaa osaamista kilpailuttaa. Palveluseteleiden yhteydessä tarvitaan hintakattoja, jotta maksu on jokaiselle kuntalaiselle oikeudenmukainen. Palvelu kuuluu jokaiselle tuloihin ja asemaan katsomatta."
 • Nykytilanne on hyvä.
 • Yhteistyötä on lisättävä, mutta vapaaehtoisesti kuntien aloitteesta.
 • Valtion on luotava metropolikunta vaikka pakolla.
 • Kuntien rajat on säilytettävä, mutta Helsingin seudulle on luotava uusi, vaaleilla valittu seutuvaltuusto, joka ottaisi vastuulleen suuren osan kuntien nykyisistä tehtävistä.
"Vantaa ei halunnut edes selvittää liittymisen mahdollisuutta Helsinkiin. Se oli valitettavaa. Pitää saadaa yhteistyötä kaavoituksessa ja julkisessa liikenteessä. On kyettävä kilpailemaan muiden maiden metropolialueiden kanssa."
 • Pääkaupunkiseudulta pitäisi siirtää nykyistä enemmän verotuloja muualle maahan.
 • Nykyinen verotulojen tasausjärjestelmä on hyvä.
 • Pääkaupunkiseudun pitäisi saada pitää nykyistä suurempi osuus verotuloistaan.
 • Tasausjärjestelmä pitäisi purkaa.
"Pääkaupunkiseudulla myös ongelmat ovat suuremmat kuin monessa muussa kunnassa. Täällä tarvitaan palveluita ja tukea huikeassa mittakaavassa. Maahanmuuttajat asettuvat pääkaupunkiseudulle ja heidän kotouttaminen on tärkeätä."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"On hyvä opettaa kasvisruoan nautintaan. Itse pyrin pitämään kotona pari kertaa viikossa kasvisruokapäivän. Se on ilmastollisesti kestävä ratkaisu sekä terveellistä ruokaa, ilman lisäaineita."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"On panostettava kotouttamiseen ja siihen, että ihminen pääsee työelämään ja oppii Suomen kielen."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Ensin pitää katsoa mihin Nato kehittyy. Suomen on toki oltava mukana kaikissa organisaatioissa, joissa päätetään Suomen asioista."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"On tärkeätä mahdollistaa demokratian kehittyminen Afganistanissa. Suomella voisi olla siellä ennemmin kouluttajan rooli."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Kunnassa päätetään mitkä palvelut tuotetaan ja kuinka."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"On hyvä lisätä kerho- ja puolipäivähoitoa lapsille, joilla on mahollisuus olla myös kotona. Näin lapsi saisi olla mukana ryhmässä ja nauttia myös mahdollisuudesta kotihoitoon."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Tärkeintä on synnyttää tuotantoa, joka on kilpailukykyistä ja edistää vientiä. Se tuo myös työtä."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Armeijan on itse päätettävä, mikä on tehokkain ratkaisu nykyaikana puolustuksen kannalta."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Suomessa voi olla työelämässä 68-vuotiaaksi. Työ on saatava sellaiseksi, että siinä jaksaa olla pitkään."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Hiilidioksidipäästöt ovat suuret."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Ihmiset haluavat palata työhön, joten työvoimatoimiston ohjausta on parannettava, talosukasvulla luotava työtä ja ihmisten uudelleen kouluttautumista on parannettava."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Verotus ei ole kynnyskysymys. On tärkeätä huolehtia, että on yrittäjiä ja yrityksiä, jotka työllistävät. Voitot tulisi käyttää yrityksen kehittämiseen."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Työn tuottavuutta on lisättävä, siten luodaan uutta työtä ja vaurautta."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Eläkkeet on kyettävä rahoittamaan, mutta työn kustannuksia ei voida kovasti nostaa. Tarve on synnyttää talouskasvua."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Progression on säilytettävä. Se pitää huolen oikeudenmukaisesta verotuksesta. Jos jotain kevennetään, niin pienituloisten verotusta."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Menoja on kohdennettava uudelleen."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"On huolehdittava, että taiteilijoilla on niin monipuolinen ammattitaito, että he voivat työllistyä suomalaisilla työmarkkinoilla. Luovuutta tarvitaan."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Fortumin vanhan voimalan uusiminen tulee ajankohtaiseksi. Vanha voimala poistuu käytöstä. Uudessa voimalassa on parempi turvallisuus ja ei tarvitse tuoda Venäjän vanhoista voimaloista ydinsähköä Suomeen. Niiden turvallisuus ei ole Suomen valvonnassa."
 • Mari Kiviniemi
 • Jyrki Katainen
 • Jutta Urpilainen
 • Paavo Arhinmäki
 • Anni Sinnemäki
 • Stefan Wallin
 • Päivi Räsänen
 • Timo Soini
 • Joku muu