Johanna Ojala-Niemelä

 • Täysin samaa mieltä.
 • Jokseenkin samaa mieltä.
 • Jokseenkin eri mieltä.
 • Täysin eri mieltä.
"Teollisuuden energian saanti on turvattava myös tulevaisuudessa ja jos tämä edellyttää lisää ydinvoimaa, myös kyseinen vaihtoehto on oltava valikoimassa. Ydinvoimaan liittyvät ongelmat ovat kuitenkin jätteen loppusijoituspaikkojen löytyminen ja uraanikaivaukset. "
 • Sähkön ja polttoaineiden verotusta tulisi tuntuvasti kiristää.
 • Sähkön ja polttoaineiden verotusta voitaisiin kiristää hieman, mutta pääpainon kulutuksen kasvun hillinnässä tulisi olla valistuksessa.
 • Säästöön tulisi pyrkiä vain valistuksen keinoin.
 • Energiankulutuksen kasvua ei tarvitse hillitä.
"Meillä pitkien etäisyyksien Lapissa ei ole varaa polttoaineen korotuksiin, vaan päinvastoin polttoaineen tulisi olla täällä edullisempaa kuin muualla Suomessa. Meillä on julkista liikennettä vähän ja lähestulkoon kaikki ovat riippuvaisia oman auton käytöstä. "
 • Ruoan arvonlisäveroa tulisi nostaa.
 • Nykyinen taso on hyvä.
 • Ruoan arvonlisäveroa tulisi alentaa.
"Ruuan alv-muutoksen taloudelliset vaikutukset tulee selvittää. Jos arvonlisäveroa alennettaisiin hyödyn tulisi kuitenkin tulla kuluttajan kukkaroon, eikä kaupan väliportaalle. "
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Noin 400 kuntaa.
 • Noin 300 kuntaa.
 • Noin 200 kuntaa.
 • Noin 100 kuntaa.
"Lapissa pitkät etäisyydet vaikeuttavat kuntien yhdistymistä, mutta palveluiden säilyttämiseksi on yhteistyötä tiivistettävä yli kunta- ja seutukuntarajojen. Etelässä pienet kunnat saisivat laittaa hynttyyt yhteen. "
 • Valtion on annettava kunnille lisää rahaa.
 • Kuntien tulisi kattaa lisärahoituksen tarve kiristämällä verotusta tai nostamalla asiakasmaksuja.
 • Kuntien tulisi tehostaa omaa palvelutuotantoaan.
 • Kunnissa tulisi hyödyntää selvästi nykyistä enemmän ostopalveluita.
"Talouden voimavaroja tarvitaan julkisten palveluiden turvaamiseen erityisesti terveydenhoidossa, päiväkodeissa, kouluissa ja vanhustenhoidossa. Terveydenhuoltoon on saatava riittävästi hoitohenkilökuntaa ja lääkäreitä. Lapin rautatie- ja maantieverkostosta on pidettävä huolta, sekä joukkoliikennettä kehitettävä. "
 • Korottamalla opintorahaa.
 • Kannustamalla opiskelijoita rahoittamaan opintonsa nykyistä enemmän opintolainalla.
 • Kannustamalla opiskelijoita entistä enemmän työntekoon opintojen ohella nostamalla tulorajaa, jonka verran opiskelija voi ansaita menettämättä opintorahaansa.
"Opiskeluaikaisesta toimeentulosta on huolehdittava. Opintorahan ostovoima on laskenut, koska sitä on viimeksi korotettu 14 vuotta sitten. Alle 20-vuotiailta, itsenäisesti asuvilta toisen asteen opiskelijoilta, tulee poistaa vanhempien tuloharkinta opintorahaa myönnettäessä. Opiskelijan oman tulon tulorajan nostamista on harkittava. Asumisen ympärivuotisen tuen kehittämismahdollisuudet on selvitettävä. "
 • Presidentin ulkopoliittista valtaa tulisi vähentää valtioneuvoston hyväksi.
 • Presidentin tulisi johtaa ulkopolitiikkaa vastakin yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, mutta ei osallistua enää EU:n huippukokouksiin.
 • Presidentin valtaoikeudet tulee säilyttää nykyisinä.
 • Presidentin valtaoikeuksia tulisi lisätä nykyisestä.
"En halua presidentti-instituutiosta mitää kansakunnan keulakuvaa ilman valtaoikeuksia. Presidentillä tulee olla myös päätöksenteko-oikeus tietyissä kysymyksissä. "
 • Korkeakouluopetuksen tulee olla vastaisuudessakin maksutonta.
 • EU:n ulkopuolisten maiden opiskelijoille tulisi säätää lukukausimaksu.
 • Korkeakouluihin tulisi säätää kaikille lukukausimaksu.
"Kaikille tasa-arvoinen maksuton koulutus on opetuksemme kivijalka. Esiopetusta ja perusopetusta tulee kehittää kaikille yhtenäisenä, tasavertaiset edellytykset turvaavana opetuksena. "
 • Kyllä.
 • Ei.
"Mielestäni Turkin jäsenyydelle ei ole aika vielä kypsä. Esimerkiksi ihmisoikeuskysymykset tulee olla kunnossa ennen liittymistä. "
 • Liittymällä Natoon ja luopumalla yleisestä asevelvollisuudesta.
 • Liittymällä Natoon ja säilyttämällä yleinen asevelvollisuus.
 • Pysyttelemällä Naton ulkopuolella ja säilyttämällä yleinen asevelvollisuus.
 • Pysyttelemällä Naton ulkopuolella ja luopumalla yleisestä asevelvollisuudesta.
"Mielestäni Suomen ei tule liittyä Natoon. Suomen puolustusratkaisu, jonka peruselementteinä ovat yleinen asevelvollisuus, koko maan puolustaminen, sotilaallinen liittoutumattomuus ja tiivis kansainvälinen yhteistyö mm. rauhankumppanuus Naton kanssa, täyttää tällä hetkellä Suomen puolustuspoliittiset tarpeet. Tärkeintä on, että Suomen ratkaisu perustuu laajaan kansalaisten antamaan hyväksyntään."
 • Täysin samaa mieltä.
 • Jokseenkin samaa mieltä.
 • Jokseenkin eri mieltä.
 • Täysin eri mieltä.
"Meidän on pureuduttava rikollisuuden taustalla oleviin syihin, kuten syrjäytymisen ehkäisemiseen. Poliisien valtuuksia lisäämällä näitä asioita ei ratkaista. "
 • Kyllä.
 • Ei.
"Päätöksen purkaminen pettäisi ne ihmiset, jotka ovat jo ehtineet varustautua digiaikaan. Lapissa on kuitenkin Yleisradion ja muiden tahojen varmistettava, että katvealuiellakin lähetykset näkyvät. Tämä on perusoikeuskysymys. "
 • Liian pieni.
 • Sopiva.
 • Liian suuri.
"Susien määrä ei ole Lapissa vielä siinä määrin ongelma kuin etelässä itärajalla. "
 • Kyllä, heille tulisi sallia samat oikeudet kuin avioliitossa oleville.
 • Perheen sisäinen adoptio, jossa toinen puolisoista voi adoptoida kumppaninsa lapsen, tulisi sallia.
 • Samaa sukupuolta oleville ei tule sallia adoptiota.
"Meillä on nykyisin perheet hyvin monimuotoisia ja tärkeintä mielestäni lapsen kannalta on, että häntä ympäröi turvallisia aikuisia, olivatpä nämä sitten heteroita tai samaa sukupuolta. "
 • EU.n tulisi olla edelläkävijä ja rajoittaa kasvihuonekaasujen päästöjä, vaikka muut kuten USA ja Kiina eivät vielä siihen olisi halukkaita.
 • Päästöjä on vähennettävä globaalisti, mutta EU:n ei tule sitoutua vähennyksiin enempää kuin muutkaan maat.
 • Kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen ei ainakaan vielä ole ajankohtaista.
"USA:ssakin alkaa olla merkkejä siitä, että tunnustetaan se seikka, että ilmaston muutos on väistämätön. "
 • Kiristää.
 • Pitää nykyisellään.
 • Keventää vain yritysten sukupolvenvaihdosten yhteydessä.
 • Keventää kauttaaltaan.
 • Perintövero tulisi poistaa kokonaan.
"Perintöverotusta on uudistettava veron alarajaa nostamalla, siten että pienistä perinnöistä ei tarvitsisi maksaa veroja. Myös lesken ja alaikäisten lasten vähennyksiä tulee nostaa, jotta kohtuuttomilta vältytään. "
 • Nostaa kaikista lapsista nykyjärjestelmän mukaisissa suhteissa.
 • Nostaa painottaen vähälapsisia perheitä.
 • Nostaa painottaen monilapsisia perheitä.
 • Korotukset eivät ole tarpeen.
"Lapsilisät ja kotihoidontuki on sidottava elinkustannusindeksiin. "
 • Keventää reilusti.
 • Keventää jonkin verran.
 • Pitää nykyisellään.
 • Kiristää.
"Ansiotulojen verotusta tulee alentaa kansantalouden sallimissa rajoissa. Sellaisia veronalennusvaatimuksia ei tule hyväksyä, jotka vaarantavat hyvinvointiyhteiskunnan peruspalvelut ja sosiaaliturvan. "
 • Veroa tulisi edelleen keventää.
 • Nykyinen taso on sopiva.
 • Väkevien juomien verotusta tulisi kiristää.
 • Alkoholin verotusta tulisi kiristää kauttaaltaan.
"Alkoholin kulutusta vähentävä alkoholipolitiikka vähentää tapaturmia ja myös lähisuhde- ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Tulevalla hallituskaudella olisi syytä harkita vakavasti alkoholiverotuksen kiristämistä. Muuten kasvavan alkoholinkulutuksen haitat kasvavat kohtuuttoman suuriksi. "
 • Täysin samaa mieltä.
 • Jokseenkin samaa mieltä.
 • Jokseenkin eri mieltä.
 • Täysin eri mieltä.
"Huonona puolena on kilpailun kiristyminen. Esimerkiksi Kemijärven Salcompin tehdas siirtyi Kiinaan. Kiinassa on edulliset työvoimakustannukset, englanninkielen taitoista työvoimaa ja markkinat lähellä. "
 • Kyllä.
 • Työlupia on myönnettävä nykyistä joustavammin tarpeen mukaan, mutta ei ole syytä pyrkiä laajamittaiseen siirtolaisuuteen.
 • Nykyinen käytäntö on hyvä.
 • Ei, vaan nykyistä käytäntöä tulisi tiukentaa.
"Tulevien vuosien työelämän suuret haasteet liittyvät väestön nopeaan ikääntymiseen ja eläköitymisen lisääntymiseen. Jo nyt Suomessa työmarkkinoille tulee vähemmän väkeä kuin sieltä lähtee. Eläkkeelle siirtymisen myötä työvoiman poistuma on tulevina vuosina erityisen suuri hoivan- ja huolenpidon puolella ja tehtäviin tarvitaan uutta työvoimaa. "
 • Täysin samaa mieltä.
 • Jokseenkin samaa mieltä.
 • Jokseenkin eri mieltä.
 • Täysin eri mieltä.
"Työntekijöiden työsuhdeturvaa ja uudelleen työllistymisen mahdollisuuksia tulee vahvistaa. On saatava aikaan järjestelmä, jonka myötä irtisanominen ei Suomessa ole yrityksille helpompaa ja halvempaa kuin muualla. Irtisanomistilanteen uhatessa työnantajan tulee ryhtyä ajoissa yhdessä työvoimaviranomaisten kanssa toimiin uuden työ- tai koulutuspaikan löytämiseksi."
 • Lasten päivähoito-oikeutta ei saa rajoittaa.
 • Päivähoito-oikeutta tulee rajoittaa, jos toinen vanhemmista on kotona.
 • Jokaiselle automaattisesti kuuluvasta, niin sanotusta subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta tulisi luopua.
"Oikeutta päivähoitoon on tarkasteltava nimenomaan lapsen näkökulmasta. Päivähoito ei ole aikuisen näkökulmasta mikään lasten säilömispaikka, vaan siellä lapsi oppii sosiaalisia taitoja, saa virikkeitä, hyvää hoitoa ja huolenpitoa. "
 • Täysin samaa mieltä.
 • Jokseenkin samaa mieltä.
 • Jokseenkin eri mieltä.
 • Täysin eri mieltä.
"Kyllä, pieni- ja keskituloisilta pitäisi olla pienempi maksu kuin suurituloisilta. "
 • Sdp ja kokoomus.
 • Keskusta ja Sdp.
 • Kokoomus ja keskusta
"Nyt on neljä vuotta harjoitettu hyvää yhteistyötä, jonka tuloksena maahan on syntynyt 100 000 uutta työpaikkaa. Tästä on hyvä jatkaa hyvin alkanutta matkaa !"
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Täysin eri mieltä
 • Jokseenkin eri mieltä
 • Hieman eri mieltä
 • Ei eri eikä samaa mieltä
 • Hieman samaa mieltä
 • Jokseenkin samaa mieltä
 • Täysin samaa mieltä
 • Tuloeroja on kavennettava huomattavasti.
 • Tuloeroja on kavennettava lievästi.
 • Tuloerot ovat nyt sopivalla tasolla.
 • Tuloerot saavat edelleen kasvaa hillitysti.
 • Tuloerot saavat kasvaa vapaasti.
"Eu-kriteereiden mukaan Suomessa on 900 000 köyhää. Vajaa 400 000 ihmistä joutui viime vuonna turvautumaan toimeentulotukeen selvitäkseen omasta arjestaan. 150 000 lasta elää perheessä, joka kärsii taloudellisesta ahdingosta. Meillä on selvästi liian alhainen ja yleisestä tulokehityksetä jälkeen jäänyt perusturvan taso. SDP esittää perusturvan tason korotusta 100 eurolla kuukaudessa. Suurin yksittäinen syy köyhyyteen on työttömyys ja etenkin pitkittynyt työttömyys. Aktiivista työvoimapolitiikkaa on tehostettava. Etenkin nuorista on pidettävä huolta, jotta he eivät syrjäydy."
 • Kyllä.
 • Ei.
"Kuluneella vaalikaudella tehty päätös kahdesta ydinvoimaluvasta turvaa teollisuuden energian saannin ja sillä voidaan korvata etenkin Venäjältä tuotavaa tuontisähköä. Meidän tulee satsata uusiutuvaan energiaan tulevalla vaalikaudella."
 • Lapsilisät tulee poistaa hyvätuloisilta.
 • Lapsilisän suuruus pitää porrastaa vanhempien tulojen mukaan.
 • Säilytetään nykytilanne.
 • Lapsilisän ei pidä vaikuttaa toimeentulotulen määrään, vaan toimeentulotuen varassa elävän tulee saada sekä tuki että lapsilisä.
"Oikeudenmukaisuuden kannalta on väärin, että lapsilisä vähentää toimeentulotukea ja tähän tulee saada ensi vaalikaudella korjaus."
 • Ei. Kuntien velvoitteita ei pidä lisätä.
 • Ei. Riittää, että ikäihmisten hoidon taso määritellään suosituksilla.
 • Kyllä. Ikäihmisillä pitää olla subjektiivinen oikeus hyvään hoitoon.
"Suomessa tarvitaan vanhuspalvelulaki, jossa säädettäisiin riittävästä rahoituksesta ja henkilökunnan mitoituksesta. Lisäksi sekä valtakunnallista että paikallista valvontaa on tehostettava."
 • laskea.
 • pitää nykyisellään.
 • nostaa vuodella.
 • nostaa usealla vuodella.
"En kannata kaavamaista eläkeiän nostoa 63 vuodesta 65 ikävuoteen. Nykyinen, vuonna 2005, voimaan tullut joustava eläkeikäjärjestelmä on toimiva. Nykyisin jäädään eläkkeelle keskimäärin 59,8 vuotiaana ja tarvitaan työelämän laadun parantamista, jotta ihmiset jaksaisivat ko. ajankohtaa pidempään. Tämä edellyttää parempaa johtamista, joustoja työelämään sekä työterveyshuollon kehittämistä."
 • Poistaisin mahdollisuuden osa-aikaeläkkeeseen.
 • Poistaisin työttömyysputken eli oikeuden työttömyyspäivärahan lisäpäiviin ennen eläkeikää.
 • Nostaisin vanhuuseläkeiän alarajaa 63 vuodesta.
 • Ottaisin käyttöön nämä kaikki.
 • En käyttäisi mitään näistä.
"Suomessa on alle 35-vuotiaita työkyvyttömyyseläkkeellä 20 000 henkilöä. Suurin työkyvyttömyyden syy on masennus. Tarvitaan panostuksia ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon ja työelämän laatuun, jotta työkyvyttömyyseläkkeiden määrää saataisiin laskettua. Työuria on pidennettävä myös alkupäästä, jotta nuoret saisivat mahdollisimman nopeasti opiskelupaikan ja opintojen ohjaukseen on panostettava, jotta koulunkäynti on mielekästä ja opinnoista suoriuduttaisiin tavoiteajassa."
 • Palkkakehityksen tulisi vaikuttaa indeksiin enemmän kuin kuluttajahintojen.
 • Indeksi tulisi muuttaa entiselleen, jolloin puolet siitä määräytyisi palkkojen ja puolet hintojen mukaan.
 • Indeksin tulisi seurata palkkojen nousua hieman nykyistä suuremmalla painolla.
 • Nykyistä indeksiä ei ole tarpeen muuttaa.
 • Kuluttajahintojen pitäisi vaikuttaa indeksiin enemmän kuin palkkojen.
"Työeläkkeiden ostovoiman turvaamiseksi eläkejärjestelmää on kehitettävä. Tarpeelliset muutokset ja selvitykset tulee tehdä työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan kolmikantaneuvotteluin. Eläkeläisjärjestöjä on tässä prosessissa kuultava."
 • Puolustusmäärärahojen leikkaaminen
 • Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaaminen
 • Maataloustukien leikkaaminen
 • Yritystukien leikkaaminen
 • Lapsilisien poistaminen hyvätuloisilta
 • Sosiaalietuuksien indeksisidonnaisuuden purkaminen
 • Kuntien valtionosuuksien leikkaaminen
 • Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta luopuminen
 • Jokin muu
 • Valtion menoja ei ole tarpeen karsia.
"Valtiontalouden alijäämän kattamiseksi tarvitaan monenlaisia toimia. Ensisijaisesti työllisyysastetta on nostettava sekä tuottavuutta parannettava. Myös veroja joudutaan korottamaan. Jos leikkauksia tarvitaan tulee ne kohdentaa oikeudenmukaisesti siten, etteivät ne kohdistu kaikkein pienituloisimpiin."
 • Suomen tulee eurooppalaisen solidaarisuuden takia tukea vaikeuksiin joutuneita kumppanimaita.
 • Vaikeuksissa olevan euromaan tukeminen on Suomen oma etu, sillä yhden euromaan ajautuminen vararikkoon vaarantaisi koko eurojärjestelmän ja samalla myös Suomen talouden.
 • Kreikka olisi pitänyt päästää velkasaneeraukseen ja näin välttää nyt syntynyt moraalikadon vaara.
 • Kreikan ja Irlannin tukeminen oli virhe, sillä kunkin maan pitäisi hoitaa omat asiansa.
 • Suomen liittyminen rahaliittoon oli virhe, jonka seurauksia nyt maksamme.
 • Suomen tulee erota rahaliitosta mahdollisimman pian.
"Myös pankkien ja yksityisten sijoittajien pitää osallistua Euroopan talouskriisin taakanjakoon."
 • Transaktiovero vaikeuttaisi ihmisten ja yritysten lainansaantia ja heikentäisi näin yleistä talouskasvua. Sitä ei pidä ottaa käyttöön missään tapauksessa.
 • Transaktiovero pitäisi ottaa käyttöön, mikäli kyseessä olisi maailmanlaajuinen järjestelmä.
 • EU:n pitäisi ottaa käyttöön transaktiovero, vaikka muu maailma ei järjestelmään osallistuisikaan.
 • Ansiotuloveroa.
 • Pääomatuloveroa.
 • Yritysveroa.
 • Arvonlisäveroa.
 • Energiaveroja.
 • Kiinteistöveroa.
 • Palauttaisin varallisuusveron.
 • Ei mitään näistä.
 • Ei ylipäätään verojen korotuksia.
"Lisäisin verotuksen oikeudenmukaisuutta. Pääomatulovero on nostettava 28 prosentista 30 prosenttiin ja siitä on tehtävä progressiivinen."
 • Oman asunnon myyntivoiton verovapaus (menetys valtiolle: 900 miljoonaa euroa vuonna 2009).
 • Lapsilisien verovapaus (menetys valtiolle: 510 miljoonaa euroa 2009).
 • Asumistuen verovapaus (menetys valtiolle: 280 miljoonaa euroa 2009).
 • Työpaikan henkilökuntaetuuksien verovapaudet (menetys valtiolle: 260 miljoonaa euroa 2009).
 • Kotitalousvähennys (menetys valtiolle: 245 miljoonaa euroa 2009).
 • Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentäminen (menetys valtiolle: 210 miljoonaa euroa 2009).
 • En mitään näistä.
"Kaikki verotuet on käytävä tiheällä kammalla läpi vastaavatko enää tätä päivää."
 • Poistaa kokonaan.
 • Poistaa asteittain pitkällä siirtymäajalla.
 • Säilyttää nykyisellään.
 • Verovähennysoikeutta pitäisi laajentaa.
"Asuntolainojen korkojen verovähennysoikeus on suora kädenojennus lapsiperheille, eikä siitä tule luopua."
 • Myös naisten tulisi olla asevelvollisia.
 • Nykykäytäntö on hyvä.
 • Pitäisi siirtyä nykyistä valikoivampaan asevelvollisuuteen.
 • Pitäisi siirtyä molempien sukupuolten vapaaehtoiseen asevelvollisuuteen.
 • Asevelvollisuudesta pitäisi luopua.
"Meillä ei pienenä kansankuntana ole varaa palkka-armeijaan, joten nykykäytäntö on hyvä."
 • Kyllä, jo alkavalla vaalikaudella.
 • Kyllä, mutta ei vielä alkavalla vaalikaudella.
 • Kyllä, jos Ruotsi hakee jäsenyyttä.
 • Ei alkavalla vaalikaudella.
 • Ei koskaan.
"Kumppanuus Naton kanssa riittää: osallistuminen harjoituksiin, sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä materiaaliyhteistyöhön. Liittyminen Natoon ei toisi Suomelle mitään lisäarvoa."
 • Kyllä, Suomen ulkopolitiikan lähtökohtana tulee olla kansalaisten oikeudet ja yleisesti hyväksytyt arvot.
 • Kyllä, mutta ainoastaan EU:n yhteisessä rintamassa.
 • Ei, taloudellisten etujen ajaminen on ensisijaista.
 • Ei, Venäjän ja Kiinan tapa kohdella omia kansalaisiaan ei kuulu Suomelle.
 • Suomessa pitäisi rajoittaa yleensäkin ulkomaalaisten oikeutta ostaa kiinteistöjä ja maata.
 • Suomessa pitäisi rajoittaa venäläisten oikeutta ostaa kiinteistöjä ja maata, kunnes Suomen ja Venäjän maa- ja kiinteistökaupoissa vallitsee vastavuoroisuus.
 • Suomessa ei pidä muuttaa ulkomaalaisten oikeutta ostaa maata ja kiinteistöjä.
 • Suomen tulee sitoumuksensa mukaan nostaa kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin seuraavalla vaalikaudella.
 • Kehitysyhteistyövaroja voi maltillisesti lisätä, mikäli valtiontalous sen sallii.
 • Kehitysyhteistyövaroja ei pidä lisätä.
 • Kehitysyhteistyövaroja pitää leikata.
 • Kehitysyhteistyöhön ei pidä antaa valtion varoja.
 • Käsiaseet pitäisi kieltää kokonaan.
 • Käsiaseiden säilyttäminen kotona pitäisi kieltää.
 • Aselaki on nyt hyvä.
 • Aselakia pitäisi lieventää.
 • Kyllä.
 • Ei.
"Suomen nuoret ovat paitsi suomen, EU:n ja maailman kansalaisia ja tässä suhteessa kielitaito on tärkeä."
 • Kyllä, se kuuluu suomalaiseen kevätjuhlaperinteeseen.
 • Kyllä, kunhan uskonnottomille ja muiden uskontojen edustajille annetaan mahdollisuus olla osallistumatta virren veisuuseen.
 • Kyllä, kunhan uskonnottomille ja muiden uskontojen edustajille järjestetään vaihtoehtoista ohjelmaa.
 • Ei, uskonnolliset seremoniat eivät kuulu koulun juhliin.
 • Liian tiukkaa.
 • Sopivaa.
 • Liian löysää.
"Korkean työttömyyden vallitessa työperäistä maahanmuuttoa ei tarvitse lisätä, mutta tietysti on aina aloja, joissa tarvitaan myös ulkomaista erikoisosaamista."
 • Saimaannorpan suojelua on tehostettu nyt jo liikaa.
 • Nykyinen suojelu on riittävää.
 • Verkkokalastus pitäisi kieltää kokonaan saimaannorpan keskeisillä pesimäalueilla.
 • Verkkokalastuksen täyskielto pitäisi laajentaa koskemaan koko Saimaata.
 • Koko Saimaan verkkokalastuksen täyskiellon lisäksi pitäisi tiukentaa rantarakentamisen lupakäytäntöjä.
 • Kaikki kuntapalvelut pitää avata kilpailulle ja kunnan automaattisesti kilpailuttaa kaikki tarjoamansa palvelut.
 • Ulkoistamista pitää lisätä huomattavasti, koska yritykset tuottavat palvelut tehokkaammin mutta kunnat voivat edelleen itse päättää, mitä kilpailuttavat.
 • Ulkoistamista pitää lisätä, mutta kuntien pitää oppia kilpailuttamaan ulkopuoliset palvelunsa paremmin hinnan ja laadun kannalta.
 • Palveluita ei pidä ulkoistaa nykyistä enempää, sillä ulkoistaminen vaarantaa julkisten palveluiden laadun eikä tuota merkittäviä säästöjä.
 • Ulkoistettuja palveluita pitää palauttaa kuntien hoidettaviksi. Kunnalla on lakisääteinen tehtävä tarjota palveluita, joten sen pitää myös tuottaa ne itse.
 • Ei mikään näistä.
"Julkisen verovaroin rahoitetun palvelutuotannon on oltava palveluiden perustana. Niitä voidaan täydentää järjestöjen tuottamilla sekä ykstyisillä paveluilla. Kilpailuttaminen on aina harkittava tarkkaan ja kilpailuttamisen osaamiseen on satsattava kunnissa."
 • Alle 170
 • 170–229
 • 230–289
 • 290–339
 • 340–400
 • Yli 400
"Kuntarakennetta on edelleen tiivistettävä, mutta sen on tapahduttava vapaaehtoiselta pohjalta. En hyväksy pakkoliitoksia."
 • Nykytilanne on hyvä.
 • Yhteistyötä on lisättävä, mutta vapaaehtoisesti kuntien aloitteesta.
 • Valtion on luotava metropolikunta vaikka pakolla.
 • Kuntien rajat on säilytettävä, mutta Helsingin seudulle on luotava uusi, vaaleilla valittu seutuvaltuusto, joka ottaisi vastuulleen suuren osan kuntien nykyisistä tehtävistä.
"Olisi koko maan etu, jos meillä olisi selkeä metropolialue maan veturina."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Ek-vaalit 2007 osoittivat, että Suomen mittakaavassakin oli luotu rahoitusautomaatti, joka ei kestänyt päivänvaloa ja jälkipyykkiä pestään edelleen. Muutoin en usko korruptioon politiikan saralla."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Kasvisruoka voi olla vaihtoehtona muiden ruokien joukossa."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Mielestäni kaikki ovat yhdenvertaisessa asemassa lain edessä sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Korkean työttömyyden aikana laajamittaista työperäistä maahanmuuttoa ei tarvita. Erityisaloille voidaan kuitenkin tarvita myös ulkomaista osaamista."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Natoon liittyminen ei tuo Suomelle lisäarvoa. Nykyinen kumppanuus riittää."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"On tärkeää, että olemme osaltamme antaneet pienen panoksen olojen vakauttamiseksi sekä demokratian juurruttamiseksi Afganistanissa. Erityisesti lasten ja naisten asema maassa on parantunut kansainvälisen läsnäolon myötä."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Mielestäni on tärkeää, että presidentti säilytti valtaoikeuksia perustuslain uudistamisen yhteydessä."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Työttömyyden tai sairauden kohdatessa pitää myös yhteiskunnan turvaverkko toimia. Tietysti esim. liikunnalla voi huolehtia omasta hyvinvoinnista ja terveydestä ja tähän tulee kannustaa."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Suomalaiset nuoret ovat paitsi suomen niin myös EU:n ja maailmankansalaisia. Kieliopinnot ovat tässä suhteessa tärkeitä."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Naisten osuus kaikkien pörssiyhtiöiden hallituspaikoista oli vuonna 2008 vain noin 12 prosenttia, mutta viime vuonna jo 17 prosenttia. Tämän trendin pitää jatkua, sillä maallamme ei ole varaa jättää käyttämättä naisten osaamista myös elinkeinoelämän huipulla."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Asuntolainojen korkovähennys on suora kädenojennus lapsiperheille, eikä siitä tule luopua."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Vanhuspalvelulailla on säädettävä vanhusten oikeudet palveluihin sekä palvelujen laatuvaatimuksista, rahoituksesta ja valvonnasta. Suositukset eivät yksin riitä ja ne on todettu tehottomiksi."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Julkisia palveluita voidaan täydentää yksityisillä palveluilla sekä tasoittaa ruuhkahuippuja."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta ei tule luopua. Asiaa on tarkasteltava lapsen kannalta katsottuna, eikä aikuisen."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Erityisaloilla voidaan tarvita myös ulkomaalaista osaamista."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Varuskunnat ovat yleensä paikkakuntansa suurimpia työllistäjiä ja niistä tulee huolehtia."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Vanhanen väläytti lakko-oikeuden rajaamista avainaloilla ahtaajien työtaistelun ollessa käynnissä. Itse en rajoittamista hyväksy."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Meillä on vuonna 2005 voimaan tullut joustava eläkeikäjärjestelmä, joka mahdollistaa eläkkeelle jäännin 63-68 ikävuoden välillä. En usko kaavamaiseen eläkeiän alarajan nostoon 63 vuodesta 65 ikävuoteen. Tarvitaan parannuksia työelämään, jotta ihmiset jaksavat nykyistä pidempään."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Pääomaverotusta on korotettava 28 prosentista 30 prosenttiin ja tehtävä siitä progressiivinen eli veroja maksettava maksukyvyn mukaan."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Talouden tasapainottamiseksi tarvitaan monia toimia: työllisyysaste on saatava nostettua, tuottavuutta parannettava, veroja korotettava ja viimeiseksi jos aivan välttämätöntä menoja leikattava. Leikkaukset on kohdennettava oikeudenmukaisesti siten, etteivät koske kaikkein pienituloisimpia."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Kulttuuri on hengenravintoa ja sitä tarvitaan ihmisten virkistäytymiseen."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Opintotuki on sidottava ensi vaalikaudella indeksiin."
 • täysin samaa mieltä
 • jokseenkin samaa mieltä
 • jokseenkin eri mieltä
 • täysin eri mieltä
 • en osaa sanoa
"Tällä vaalikaudella myönnetyt kaksi lupaa uusille ydinvoimaloille on pitempiaikainen ratkaisu. Uusiutuvan energian määrää lisättävä."
 • Mari Kiviniemi
 • Jyrki Katainen
 • Jutta Urpilainen
 • Paavo Arhinmäki
 • Anni Sinnemäki
 • Stefan Wallin
 • Päivi Räsänen
 • Timo Soini
 • Joku muu