Turkiseläinten kuljetukset

Kirjallinen kysymys KK 126/2006
Linkki alkuperäiseen asiakirjaan

Esityksen sisältö

Suomesta kuljetetaan vuosittain tuhansia kettuja siitoseläimiksi Kiinaan. Maastamme lähti vuoden 2005 lopussa venäläisen lentoyhtiön Aeroflotin kuljetus, jossa oli lastina 2 500 kettua. Kesällä 2005 vastaavan kuljetuksen lastausta hoitaneiden työntekijöiden mukaan yli puolet ketuista kuoli tuolloin matkan aikana. Ketut kärsivät epäinhimillisistä olosuhteista: niitä oli pidetty ahtaissa häkeissä ja hoito oli ollut puutteellista. Häkit oli kasattu päällekkäin, ja alimpana olleet ketut olivat olleet ulosteista märkiä ja likaisia, ja eläimistä lähtenyt haju oli ollut kuvottava.

Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry on tehnyt poliisille tutkintapyynnön Kiinaan suuntautuneista siitoskettulähetyksistä. Liitto ja sen paikallisyhdistykset ovat tuominneet toiminnan ja vaatineet maa- ja metsätalousministeriöltä ja valvovilta eläinlääkäreiltä toimenpiteitä asiassa.

Eläinten kuljetusta koskevan asetuksen mukaan eläimen hyvinvoinnista on huolehdittava kuljetuksen aikana antamalla vettä, sopivaa ravintoa ja lepoa sopivin väliajoin. Kuljetusvälineen on oltava niin tilava, että eläin voi seistä luonnollisessa asennossa. Kuljetusvälineen lat­tialla on oltava kuivikkeita eläinten eritteiden imeyttämiseen, ellei niitä poisteta säännöllisesti. Eläimet on sijoitettava kuljetusvälineeseen siten, että ne eivät likaa toisiaan.

Eläinten kuljetusta koskevan asetuksen 31 §:n mukaan virkaeläinlääkärin on tarkastettava ­Euroopan yhteisön ulkopuoliseen valtioon kuljetettavat kotieläimet. Siitoskettujen kuljetusten ­aikana tapahtuneisiin epäkohtiin ei ole puututtu, sillä 31 § ei edellytä turkiseläinten tarkastusta. Viranomaiset perustelevat toimintaansa vetoamalla siihen, että myös elävien eläinten kaupan on oltava vapaata. Jos kauppaa ei voi nykyisellä lainsäädännöllä estää, valvontaa on silloin tehostettava. Moraalisen tuomion lisäksi kaupankäynti tulee siten taloudellisesti kannattamattomaksi ja tyrehtyy.

Liian pitkät ja olosuhteiltaan kurjat kuljetukset ovat kärsimys eläimille, ja eläinten olosuhteet vastaanottavissa maissa eivät vastaa suomalaisen eläinsuojelulainsäädännön normistoa. Esimerkiksi Kiinasta saadun kuvamateriaalin perusteella eläimet lopetetaan nuijimalla tai hakkaamalla maata vasten kuoliaiksi tai nylkemällä ne elävältä. Turkiseläimiä ei tulisikaan kuljettaa maihin, joissa ei ole toimivaa eläinsuojelulainsäädäntöä.

Hautala Heidi /vihr

Kuinka maa- ja metsätalousministeriö aikoo vaikuttaa siihen, että viranomaisvalvontaa lisätään turkiseläinkuljetusten osalta ja

mihin tarvittaviin toimenpiteisiin ministeriö on ryhtymässä, että myös turkiseläinkuljetukset tulevat eläinsuojelulainsäädännön piiriin ja että turkiseläinkuljetukset maihin, joissa ei ole toimivaa eläinsuojelulainsäädäntöä, kielletään?

Maa- ja metsätalousministeri Korkeaoja Juha

Eläinsuojelulain ( 247/1996) 29 §:n 1momentissa säädetään eläinten kuljetuksen yleisistä periaatteista ja eläinten kuljettamista koskevassa asetuksessa ( 491/1996) säädetään eläinten kuljettamiselle asetettavista yksityiskohtaisemmista vaatimuksista. Eläinsuojelulakia sovelletaan kaikkiin eläimiin ja asetusta eläinten kuljetuksesta sovelletaan elävien selkärankaisten eläinten kuljetukseen. Turkiseläinten kuljettaminen kuuluu näin ollen eläinsuojelulainsäädännön piiriin. Eläinsuojelusäädökset säätelevät eläinten kuljettamista Suomessa myös silloin, kun kuljetus on menossa Euroopan unionin toiseen jäsenvaltioon tai Euroopan yhteisön ulkopuoliseen valtioon. Suomen viranomaisten tehtävänä on valvoa eläinsuojelulaissa ja eläinten kuljetusta koskevassa asetuksessa säädetyllä tavalla, että Suomesta Kiinaan lähtevissä kettujen kuljetuksissa noudatetaan lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia. Suomella ei kuitenkaan ole mahdollisuutta kieltää eläinten kuljettamista sellaiseen valtioon, jonka eläinsuojelulainsäädäntö ei ole yhtä hyvällä tasolla kuin oma lainsäädäntömme.

Kun eläinsuojeluviranomaiset saivat tiedon siitoskettujen kuljetuksissa mahdollisesti havaituista epäkohdista, he ryhtyivät heti toimenpiteisiin asian selvittämiseksi ja antoivat tarvittaessa määräyksiä ja kieltoja eläinsuojelusäädösten noudattamiseksi. Maa- ja metsätalousministeriö on kehottanut alueellisia ja paikallisia eläinsuojeluviranomaisia kiinnittämään huomiota siitoskettujen kuljetusten säädösten mukaisuuteen. Toukokuun 2006 alusta alkaen eläinsuojeluviranomaisten ohjausta, neuvontaa ja opastusta pyritään tehostamaan entisestään, kun uusi Elintarviketurvallisuusvirasto Evira aloittaa toimintansa. Eviraan siirtyvät maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston operatiiviset tehtävät ja toimeenpanotehtävät, jolloin myös eläinsuojelun osalta syntyy uusi viranomaistaso lääninhallitusten ja ministeriön väliin. Viraston tehtävänä eläinsuojelun osalta tulee olemaan muun muassa eläinsuojeluvalvonnan suunnittelu, ohjaus ja valvonta Suomessa ja yhteenvetojen laatiminen näistä valvonnoista sekä eläinsuojelulainsäädäntöön liittyvä ohjaus ja opastus kaikille sidosryhmille.

Käsittelyt

  • Vireilletulo

  • Pöydällepano

  • Käsittely päättynyt